Czcionka:

Kontrast:

Deklaracja Dostępności

Właściwa treść Deklaracji Dostępności

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej przeznaczonej dla uczestników szkoleń, warsztatów oraz konferencji zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie znajdującej się pod adresem https://dyrektorzy.oeiizk.waw.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-07-12
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany, część aplikacji Office 365
  • niektóre materiały graficzne nie są opatrzone tekstem alternatywnym

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono 2024-07-12

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-07-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Kierownik Działu Organizacyjnego, e-mail: do@oeiizk.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na nr telefonu: 22 57 94 146. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawiania tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia z wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie mieści się w dwóch różnych lokalizacjach.

Budynek przy ulicy Raszyńskiej 8/10 w Warszawie

Siedziba Ośrodka znajduje się na II i III piętrze budynku, co stanowi 58% powierzchni użytkowej budynku. Na parterze i I piętrze budynku swoje pomieszczenia mają Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, dla których organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. Administratorem budynku jest Ośrodek, a jego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony podwórka. Nie jest ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek zbudowany jest w latach 30-tych ubiegłego stulecia i nie posiada windy ani innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowania dodatkowe

Na każdym piętrze znajdują się toalety, dostępne dla wszystkich, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych.

Dostępność parkingu

Ośrodek nie posiada parkingu. Miejsca parkingowe są płatne (parkomaty), znajdują się od strony ulicy Raszyńskiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku Ośrodka dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym. Wówczas niezbędna będzie pomoc pracowników do pokonania schodów.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek przy ulicy Nowogrodzkiej 73 w Warszawie

Ośrodek znajduje się na wysokim parterze, wejście od ulicy Nowogrodzkiej. Administratorem budynku jest Ośrodek, a jego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dostępność wejścia do budynku Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Przy wejściu znajduje się platforma, dzięki której można dostać się do pomieszczeń Ośrodka. Wszystkie pomieszczenia, pracownie komputerowe i pokoje nauczycieli-konsultantów oraz administracji znajdują się na jednym poziomie a korytarze są odpowiedniej szerokości, aby przemieszczać się nimi na wózku inwalidzkim. Ośrodek nie posiada informacji głosowych.

Dostosowania dodatkowe

Przy wejściu do Ośrodka znajdują się toalety dostępne dla wszystkich. Jedna z toalet przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu

Ośrodek posiada parking na terenie wewnętrznym. Jest on przeznaczony dla pracowników OEIiZK. Dla słuchaczy szkoleń miejsca parkingowe są płatne (parkomaty), znajdują się od strony ulicy Nowogrodzkiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku Ośrodka dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.